Od 1 czerwca br. jest możliwość odbywania konsultacji dla uczniów. Podczas ich realizacji będą obowiązywały specjalnie opracowane procedury.

Informujemy, że konsultacje nie mogą mieć charakteru masowego i nie będą podczas ich trwania realizować podstawy programowej. Celem konsultacji, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, jest danie uczniom możliwości uzyskania pomocy w opanowaniu treści programowych, z którymi mieli problemy i są zagrożeni niepowodzeniem szkolnym w klasyfikacji rocznej.

Uczniowie uczestniczący w konsultacjach muszą złożyć pisemną deklarację na temat swego stanu zdrowia, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia (informacja o braku objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem oraz o tym, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie).

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 26 maja 2020 r. Po utworzeniu grup otrzymają informację zwrotną o datach i godzinach zajęć.