Technikum Zawodowe nr 2 (5-letnie) 

 (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową)

 

Ważne terminy dla kandydata: 

1. Złożenie wniosku w tzw. „koszulce” w sekretariacie od 8 kwietnia do 15 maja 2019 roku
2. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dołączyć w terminie. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata obowiązujących warunków. do 3 lipca 2019 roku
4. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz osób niezakwalifikowanych. 4 lipca 2019 roku, godz. 10.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 8 kwietnia do 5 lipca 2019 roku
6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki - dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach oraz zaświadczenia lekarskiego. do 8 lipca 2019 roku, do godz. 14.00
7. Publikacja list przyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

12 lipca 2019 roku, godz. 12.00

 

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

 • punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt.)
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.)
  celujący – 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
 • aktywność społeczna (3 pkt.)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (18 pkt.)

 

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty, rozszerzenia w klasie i nauczane języki:

Klasa Przedmioty punktowane w rekrutacji do technikum Rozszerzenia w klasie Języki nauczane w klasie
obowiązkowo jeden do wyboru spośród
technik informatyk j. polski, matematyka, informatyka język obcy nowożytny wiodący, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, geografia matematyka, informatyka j. angielski, j. niemiecki

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% *0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% *0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% *0,3 = 30 pkt

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga!
Dokumenty potwierdzające pierwszeństwo kandydata przy przyjęciu w przypadku posiadania jednakowej liczby punktów należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły!

 

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

 1. karty zdrowia;
 2. dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 3. opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).