Zasady i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 

I Liceum Ogólnokształcące

 

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (liceum) na rok szkolny 2021/2022

 

1.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w tzw. „koszulce” w sekretariacie. 

od 17 maja 2021 r.  
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 1500

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.     
do 14 lipca 2021 r. 
do godz. 1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 23 lipca 2021 r. 
do 30 lipca 2021 r.

do godz. 1500

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.   
do godz. 1400

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

10.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia
wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

  

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

 

  • punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt.);
  • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.):
    celujący – 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.;
  • aktywność społeczna (3 pkt.);
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
    (18 pkt.).

 

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty
w poszczególnych klasach, rozszerzenia w klasie i nauczane języki:

 

Klasa

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Rozszerzenia w klasie

Nauczane języki

obowiązkowo

jeden do wyboru spośród

matematyczno - fizyczna

j. polski, matematyka, fizyka

język obcy nowożytny wiodący, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

matematyka, fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

matematyczno -ekonomiczna

j. polski,

matematyka,

geografia

język obcy nowożytny wiodący, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

matematyka,

geografia

j. angielski,

j. niemiecki

humanistyczno -

prawnicza

j. polski, matematyka, historia

język obcy nowożytny wiodący, WOS, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

historia,

WOS

j. angielski,
j. francuski
lub j. niemiecki

humanistyczno - psychologiczna

j. polski, matematyka, WOS

język obcy nowożytny wiodący, biologia, fizyka, chemia, historia, geografia, informatyka

j. polski, biologia,

WOS

j. angielski,
j. francuski
lub j. niemiecki

 biologiczno - chemiczna

j. polski, matematyka, biologia

język obcy nowożytny wiodący, chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka

biologia,
chemia

j. angielski,
j. francuski

 społeczno -administracyjna

j. polski, matematyka, geografia

język obcy nowożytny wiodący, WOS, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka

geografia,
WOS

j. angielski,
j. francuski
lub j. rosyjski

 

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

 Punkty za świadectwo

  100 pkt

 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z matematyki (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

 szczególne osiągnięcia

  18 pkt

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem

   7 pkt

 aktywność społeczna

   3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

  100 pkt

 wynik z języka polskiego

  100% x 0,35 = 35 pkt

 wynik z matematyki

  100% x 0,35 = 35 pkt

 wynik z języka obcego nowożytnego

  100% x 0,3 = 30 pkt

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

1) karty zdrowia;

2) dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem);

3) opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zm.).