ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO TECHNIKUM ZAWODOWEGO NR 2

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (technikum) na rok szkolny 2023/2024

 

 

1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów) w tzw. „koszulce” w sekretariacie.

od 15 maja 2023 r.

do 23 czerwca 2023 r.

 

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

od 23 czerwca 2023 r. do

10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 10 lipca 2023 r.

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

 

 

do 17 lipca 2023 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

18 lipca 2023 r. do godz.

12.00

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja do 19 lipca

2023 r.

 

 

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

od 18 lipca 2023 r.

do 21 lipca 2023 r.

 

do godz. 15.00

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

 

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 27 lipca 2023 r.

 

 

10.

 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

12.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

 

 • punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt.);
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.):

celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.;

 • aktywność społeczna (3 pkt. );
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (18 pkt.).

  

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty w poszczególnych klasach, rozszerzenia w klasie i nauczane języki:

  

 

Klasa

Przedmioty punktowane w rekrutacji do technikum

 

Rozszerzenia w klasie

 

Języki nauczane w klasie

obowiązkowo

jeden do wyboru spośród

 

technik informatyk

 

j. polski, matematyka, informatyka

język obcy nowożytny wiodący, WOS, historia, fizyka, chemia, biologia,

geografia

 

matematyka, informatyka

 

j. angielski,

j. niemiecki

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia

 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

 1. karty zdrowia;
 2. dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 3. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).