Początek wiosny przyniósł I Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie wspaniałą wiadomość.

Zespół trzech uczennic: Kaliny, Natalii i Sary z klasy matematyczno-geograficznej zakwalifikował się do kolejnego, finałowego etapu VII Konkursu Statystyczno-Demograficznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Statystyczny w Lublinie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Program konkursu wymagał bardzo dobrego przygotowania z wie­dzy i umiejętności eko­no­micz­nych oraz doskonalenia  zdolności w zakre­sie opi­sy­wa­nia, ana­lizy i pro­gno­zo­wa­nia zja­wisk eko­no­micz­nych, spo­łecz­nych i gospo­dar­czych z wyko­rzy­sta­niem metod sta­ty­stycz­nych.

Sukces osiągnięty przez nasze uczennice jest znaczący. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 20 zespołów ze szkół całego województwa lubelskiego, natomiast do drugiego zakwalifikowało się tylko 10 zespołów. Ostatecznie w finałach rozgrywanych w pod koniec kwietnia  na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, dziewczęta zajęły piąte miejsce w województwie, przegrywając ze szkołami z Lublina, Chełma, Puław i Krasnegostawu. Opiekunem merytorycznym zespołu jest pani Monika Jarosz – nauczycielka geografii.

Cieszy nas osiągnięcie dziewcząt i życzymy im dalszych sukcesów w nauce.

ZS2

20180424_095428.jpg20180424_124025.jpg20180424_113645.jpg20180424_095353.jpg20180424_095257.jpg