Początek wiosny przyniósł I Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie wspaniałą wiadomość. Zespół trzech uczennic: Darii, Mileny i Oli z pierwszej klasy matematyczno-geograficznej zakwalifikował się do kolejnego, finałowego etapu VIII Konkursu Statystyczno-Demograficznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Statystyczny w Lublinie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Program konkursu wymagał bardzo dobrego przygotowania z wie¬dzy i umiejętności eko¬no¬micz¬nych oraz doskonalenia zdolności w zakre¬sie opi¬sy¬wa¬nia, ana¬lizy i pro¬gno¬zo¬wa¬nia zja¬wisk eko¬no¬micz¬nych, spo¬łecz¬nych i gospo¬dar¬czych z wyko¬rzy¬sta¬niem metod sta¬ty¬stycz¬nych.

Sukces osiągnięty przez uczennice jest znaczący. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 20 zespołów z różnych szkół całego województwa lubelskiego, natomiast do drugiego zakwalifikowało się tylko 10 zespołów. Ostatecznie w finałach rozgrywanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, dziewczęta zajęły szóste miejsce w województwie, przegrywając ze szkołami z Lublina, Chełma, Puław i Krasnegostawu. Opiekunem merytorycznym zespołu jest pani Monika Jarosz – nauczycielka geografii.

Cieszy nas osiągnięcie dziewcząt i życzymy im dalszych sukcesów w nauce.

IMG_20190426_092731.jpglogo_sigma.pngIMG_20190426_122127.jpglogo_GUS.jpglogo_konkursu.png