Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, że trwa rekrutacja na staże dla uczniów technikum, które będą realizowane w lipcu i sierpniu 2020 r. w wymiarze 150 godzin. W ramach projektu szkoła zapewnia stażystom: stypendium stażowe w wysokości 1805,43 zł, obowiązkowe szkolenie bhp, ubezpieczenie NNW, wstępne profilaktyczne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz odzież ochronną.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych

do 16.06.2020 r. – pok. nr 11 lub 13 (biblioteka)

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej dostępne są w pokoju nr 11 i 13  lub do pobrania poniżej.

REGULAMIN STAŻY ZS2

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIOWA (po wypełnieniu i podpisaniu proszę dostarczyć do biblioteki lub pok. nr 11).


UWAGA!
W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica lub jego opiekuna prawnego.

 

Z dokumentami poniżej proszę się zapoznać (będą do wypełnienia po zakwalifikowaniu na staż).

Załącznik nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 - Lista obecności

Załącznik nr 4 - Dziennik stażu

Załącznik nr 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staż

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Umowa trójstronna o odbywaniu stażu (szkoła, pracodawca, uczeń)

 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia?


Korzyści dla uczniów:

 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego poznania lokalnego rynku pracy,
 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy,
 • wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
 • możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Korzyści dla szkoły:

 • podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz wyposażenie przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
 • wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym,
 • wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 • zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
 • pogłębianie współpracy z lokalnymi pracodawcami.