Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342)   pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest uczniom:

1)  słabowidzącym,

2)  niesłyszącym,

3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949
i 2203, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych
  w czteroletnim  liceum ogólnokształcącym,

- klasy I pięcioletniego technikum,

- klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim  

   technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od
1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018r o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

- klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim

  technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych  o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy I branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I pięcioletniego technikum,

- klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

           

Pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”,  udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w terminie ustalonym przez Burmistrza  Miasta do dnia 5 września 2019 roku. Dyrektor przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta do dnia 9 września 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu. 
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna ucznia, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu
i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Szczegóły w siedzibie szkoły, pokój nr 12 (tel. 81 8550120).