Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

   Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem!

  Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki. 

  Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

  W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

  Jedną z najbardziej istotnych zasad, z punktu widzenia dbałości o zdrowie naszych uczniów, jest wprowadzona przeze mnie zasada noszenia maseczek zasłaniających usta i nos w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego (np. korytarze szkolne podczas przerw, szatnie, toalety). Na pewno przyczyni się to w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów oraz do zapewnienia lepszej ochrony przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

  Wszystkie procedury zostaną umieszczone  w e-dzienniku w zakładce „Organizacja szkoły/pliki szkoły”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Na stronie www szkoły (zs2.lubartow.pl) stworzona zostanie zakładka „BHP w czasie koronawirusa”, gdzie umieszczane będą informacje na temat profilaktyki przeciw zachorowaniom na koronowirusa, m.in. ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i innych.

                Zwracam się z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 2. Młodzież wchodzi na teren szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie       z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozownikach przy wejściach do placówki.
 3. Młodzież wchodzi do budynków szkoły pięcioma wejściami, w zależności od tego, gdzie odbywają pierwszą lekcję:
  1. szatnia- uczniowie korzystający z szatni,
  2. wejście główne- lekcje w budynku głównym i w łączniku,
  3. wejście przy hali sportowej (świetlik) - lekcje wf,
  4. wejście do skrzydła wschodniego- lekcje w skrzydle wschodnim i łączniku,
  5. przybudówka- sale P1, P2.
 4. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego (np. korytarze szkolne podczas przerw, szatnie, toalety). Jeśli rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń uważa za konieczne używanie przez niego innych środków ochrony (lub np. używania maseczek także podczas lekcji) nie ma przeciwskazań do korzystania z takich środków.
 5. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych uczniów, nie będzie on wpuszczony na teren szkoły, a rodzice (lub pełnoletni uczeń) zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia ucznia (pełnoletni uczeń o swoim stanie zdrowia). W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium (sala P4) do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. Pełnoletni uczeń zostanie poproszony o udanie się do domu transportem publicznym lub własnym.
 6. Do placówki nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia (pełnoletni uczeń), ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 7. Proszę podać wychowawcy możliwie najszybszą formę kontaktu.
 8. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 9. Rodzic/prawny opiekun może przebywać w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od osoby upoważnionej. Ma on wtedy obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 10. Osoby towarzyszące uczniom (opiekunowie) mogą w wyjątkowych sytuacjach wchodzić do szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z uczniem,
  2. dystansu od kolejnej osoby lub pracowników szkoły min. 1,5 m,
  3. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować dystans społeczny, środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. W czasie przerw uczniowie powinni (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) wychodzić z budynku szkoły na teren okalający budynek szkoły lub boisko szkolne.
 12. Wprowadza się dla uczniów zakaz przynoszenia z domu zbędnych przedmiotów.
 13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi uczniami oraz nie może ich pożyczać.
 14. Uczeń po zakończonych zajęciach udaje się do szatni lub do najbliższego wyjścia w celu opuszczenia budynku szkoły, a następnie terenu szkoły.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Anna Wójtowicz