O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do szkoły decydują kryteria zawarte w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431 z późń. zm.);
 • Zarządzenie Nr 11/2024 p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego;

     https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

 • O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty;
 • Przy ustalaniu liczby punktów brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów   na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

 

Klasa

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Rozszerzenia
w klasie

Nauczane języki

obowiązkowo

jeden do wyboru spośród

matematyczno- fizyczna

j. polski, matematyka, fizyka

język obcy nowożytny wiodący, WOS, historia, chemia, biologia, geografia, informatyka

matematyka, fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

humanistyczno-psychologiczna

j. polski, matematyka, WOS

język obcy nowożytny wiodący, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

biologia, WOS

j. angielski,
j. francuski lub
 j. niemiecki

biologiczno- chemiczna

j. polski, matematyka, biologia

język obcy nowożytny wiodący, WOS historia, fizyka, chemia, geografia, informatyka

biologia, chemia

j. angielski,
j. francuski

lingwistyczna

j. polski, matematyka,  j. angielski

II język obcy nowożytny, WOS, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

j. angielski, geografia

j. angielski,
j. francuski lub
 j. rosyjski

 

 

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (liceum)

na rok szkolny 2024/2025

 

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 20 maja 2024r.

do 21.06.2024r.

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia    o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami.

od 28 czerwca 2024r.

do 05 lipca 2024r.

do godz. 15.00

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 05 lipca 2024 r.

 4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 12 lipca 2024 r.

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

6. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 15 lipca 2024 r. 
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.  
do godz. 12.00

8. 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10. 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

11. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania      do dyrektora szkoły

 

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

 • punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt.);
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.):
  celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.;
 • aktywność społeczna (3 pkt.);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   (18 pkt.).

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

 Punkty za świadectwo

  100 pkt

 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z matematyki (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

 ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

 szczególne osiągnięcia

  18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

   7 pkt

aktywność społeczna

   3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

  100 pkt

wynik z języka polskiego

 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

 100% x 0,3 = 30 pkt

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

Rekrutacja 2024/2025 będzie odbywała się w formie elektronicznej

 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml

 

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają.
 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, jest wystarczająca do przyjęcia.
 • Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

 1. karty zdrowia;
 2. dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem)oraz fotografii w wersji cyfrowej wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 3. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).