Projekt dla uczniów Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie 

 

Beneficjent: Powiat Lubartowski 

Termin realizacji projektu: 1.01.2021- 31.08.2023 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych. 

 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 64 osoby w tym 60 uczniów i 4 nauczycieli Technikum Zawodowego nr 2. 

 

Dla uczniów będą prowadzone następujące zajęcia: