Informujemy uczniów Technikum Zawodowego nr 2, że rozpoczynamy rekrutację na staże w ramach realizowanego projektu Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

 

Staże odbędą się w miesiącach lipiec i sierpień 2022. Każdy uczestnik musi odbyć 160 godzin stażu w wybranym miesiącu u pracodawcy wskazanego przez koordynatora projektu.

 

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu oraz zapoznanie się z Regulaminem stażu i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do dnia 27 maja 2022 do koordynatora szkolnego- Ewy Mikulskiej (sala 106).

 

Uczestnicy stażu otrzymują stypendium stażowe, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów spoza Lubartowa.

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe 
w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego- Ewy Mikulskiej (sala 106).

 

Dokumenty:

Regulamin organizacji staży

Umowa trójstronna o organizację stażu

Wzór dokumentów rekrutacyjnych dla ucznia/uczennicy udziału w stażach w ramach projektu – Załącznik nr 1,

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 2,

Wzór listy obecności – Załącznik nr 3,

Wzór dziennika stażu – Załącznik nr 4,

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże – Załącznik nr 5,

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu – Załącznik nr 6.        

 

Informujemy uczniów klas I, II, i III technikum (5 letnie), że rozpoczęła się rekrutacja do dwóch grup (2 i 3) na zajęcia dodatkowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady. 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata  dokumentów do dnia 3 czerwca 2022 do szkolnego koordynatora projektu- Ewy Mikulskiej (sala 106). 

Projekt dla uczniów Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie 

 

Beneficjent: Powiat Lubartowski 

Termin realizacji projektu: 1.01.2021- 31.08.2023 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych. 

 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 64 osoby w tym 60 uczniów i 4 nauczycieli Technikum Zawodowego nr 2. 

 

Dla uczniów będą prowadzone następujące zajęcia: 

 

-Język angielski 

Matematyka 

 

- Język SQL:zapytania i administrowanie bazami danych  

- Programowanie współczesnych aplikacji internetowych 

- Projektowanie baz danych

 

- Zarządzanie sieciami komputerowymi 

- Kurs fotografii 

 

Wakacyjne staże uczniowskie w wymiarze 160 godzin. Każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe  
i zwrot kosztów dojazdu. 

 

 

REKRUTACJA DO  PROJEKTU 

 

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia w roku szkolny 2020/2021, które będą kontynuowane  
w kolejnym roku szkolnym.  

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata  dokumentów:  

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel- kolor 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel- czarno- biała 

Karta zgłoszeniowa - kolor 

Karta zgłoszeniowa - czarno-biała

Oświadczenie uczestnika projektu - kolor

Oświadczenie uczestnika projektu - czarno-białe 

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel- kolor 

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel- czarno-białe 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów (Czarno - białe)