Projekt dla uczniów Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie 

 

Beneficjent: Powiat Lubartowski 

Termin realizacji projektu: 1.01.2021- 31.08.2023 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych. 

 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 64 osoby w tym 60 uczniów i 4 nauczycieli Technikum Zawodowego nr 2. 

 

Dla uczniów będą prowadzone następujące zajęcia: 

 

-Język angielski 

Matematyka 

 

- Język SQL:zapytania i administrowanie bazami danych  

- Programowanie współczesnych aplikacji internetowych 

- Projektowanie baz danych

 

- Zarządzanie sieciami komputerowymi 

- Kurs fotografii 

 

Wakacyjne staże uczniowskie w wymiarze 160 godzin. Każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe  
i zwrot kosztów dojazdu. 

 

 

REKRUTACJA DO  PROJEKTU 

 

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia w roku szkolny 2020/2021, które będą kontynuowane  
w kolejnym roku szkolnym.  

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata  dokumentów:  

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel- kolor 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel- czarno- biała 

Karta zgłoszeniowa - kolor 

Karta zgłoszeniowa - czarno-biała

Oświadczenie uczestnika projektu - kolor

Oświadczenie uczestnika projektu - czarno-białe 

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel- kolor 

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel- czarno-białe 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów (Czarno - białe)