Nazwa projektu: 
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego

Beneficjent: 
Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 3 631 782,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE
2 983 248,40 zł, wkład własny 526 455,60 zł.

Termin realizacji projektu do 30.09.2018 r.

Opis projektu: 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt ma na celu poprawę warunków nauki i pracy poprzez wykonanie prac modernizacyjno - remontowych sal i pracowni przedmiotowych w naszej szkole i RCEZ
w Lubartowie oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt, co pozwoli nauczycielom i uczniom technikum w bardziej aktywny sposób realizować proces nauczania i uczenia się.