Informujemy uczniów klas I, II, i III technikum (5 letnie), że rozpoczęła się rekrutacja do dwóch grup (2 i 3) na zajęcia dodatkowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady. 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata  dokumentów do dnia 3 czerwca 2022 do szkolnego koordynatora projektu- Ewy Mikulskiej (sala 106). 

UWAGA!
W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Zajęcia dodatkowe:

 

Grupa 2

Zadanie 1.

Język angielski

Matematyka

Zadanie 2.

Język SQL: zapytania i administrowanie bazami danych

Programowanie współczesnych aplikacji internetowych

Projektowanie baz danych

Zarządzanie sieciami komputerowymi

 

Grupa 3

Zadanie 1.

Język angielski

Matematyka

Zadanie 2.

Język SQL: zapytania i administrowanie bazami danych

Programowanie współczesnych aplikacji internetowych

Projektowanie baz danych

Kurs fotografii

 

Każdy uczestnik projektu musi wziąć udział w jednych wybranych zajęciach z zadania 1.
i w dwóch wybranych zajęciach z zadania 2.

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego- Ewa Mikulska (sala 106).

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Karta zgłoszeniowa na zajęcia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel