Informujemy uczniów Technikum Zawodowego nr 2, że rozpoczynamy rekrutację na staże w ramach realizowanego projektu Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego.  

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

Staże odbędą się w miesiącu lipcu 2023. Każdy uczestnik musi odbyć 160 godzin stażu u pracodawcy wskazanego przez koordynatora projektu.

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu oraz zapoznanie się z Regulaminem stażu i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do dnia 28 kwietnia 2023 do koordynatora szkolnego- Ewy Mikulskiej (sala 106).

Uczestnicy stażu otrzymują stypendium stażowe, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów spoza Lubartowa.

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe 
w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego- Ewy Mikulskiej (sala 106).

Dokumenty:

Regulamin organizacji staży

Umowa trójstronna o organizację stażu

Wzór dokumentów rekrutacyjnych dla ucznia/uczennicy udziału w stażach w ramach projektu – Załącznik nr 1,

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 2,

Wzór listy obecności – Załącznik nr 3,

Wzór dziennika stażu – Załącznik nr 4,

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże – Załącznik nr 5,

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu – Załącznik nr 6.