Rok z Szekspirem

Zajęcia warsztatowe "Rok z Szekspirem "maja za cel przybliżenie i propagowanie wśród uczniów zagadnień związanych z teatrem elżbietańskim oraz twórczością W. Szekspira, oraz ich wpływ na kształt teatru współczesnego. Zajęcia mają umożliwić uczniom wykorzystanie talentów i umiejętności(aktorskich, plastycznych, fotograficznych) w przygotowaniu rożnych form wyrazu w trakcie pracy nad projektem. Wspólne oglądanie oraz analiza sztuk Szekspira oraz ich filmowych wersji mają ukazać różnorodność interpretacji dzieł Szekspira i otworzyć umysł uczniów na różnorodne odbieranie sztuki .

A. Filipowska

Zajęcia wyrównawcze z geografii
„Spotkania przy mapie”

Nawet z takiego przedmiotu jak geografia uczniowie wykazują duże braki w wiadomościach i umiejętnościach niezbędnych do dalszej edukacji. Nadrobienie u uczniów zaległości wymaga odpowiedniego czasu i metod pracy. Zajęcia pozalekcyjne dają również możliwość rozbudzania zainteresowania młodzieży geografią oraz efektywniejszego opanowania bieżących treści i lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego z geografii. Zajęcia wyrównawcze z geografii odbywają się raz w tygodniu. Grupa zajęciowa obecnie liczy 12 uczniów.

"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutheford

Zajęcia koła fizycznego „Z fizyką łatwiej” odbywają się raz w tygodniu, w czwartek w godzinach 13.35-14.20. W pracach koła bierze udział 12 uczniów z klas trzecich i drugich. Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy fizycznej, kształtowania umiejętności obserwacji i opisu zjawisk oraz rozbudzenia głębszych zainteresowań naukami przyrodniczymi. W ramach zajęć uczniowie brali udział w pokazach fizycznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie.

 

Koło Geograficzne "Z geografią bliżej"

Zajęcia odbywają się od marca 2009 w każdy czwartek o godz. 13.40. Na zajęcia uczęszcza 12 osobowa grupa /11 osób z kl. IIIH i 1 osoba z kl. IIIA/. Celem zajęć jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań geografią i pogłębienie wiedzy z zakresu geografii ogólnej i regionalnej. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje uczestnicząc w olimpiadach i konkursach. W ramach zajęć koła 2 osoby przygotowały prace do I etapu Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Są to: A. Błaszczak kl.IIIH- Wyspa Wielkanocna- specyfika przyrodnicza i gospodarcza wyspy. M. Bordzoł kl.IIIH- Jezioro Firlej- charakterystyka fizyczno-geograficzna. 
W grudniu cała grupa przystąpi do Ogólnopolskiego Turnieju Geograficznego "Romer". Jednym z relizowanych celów jest wzbogacenie wiedzy o regionach Polski. Realizując to zadanie młodzież przygotowuje postery prezentujące walory turystyczno-krajoznawcze wybranych regionów. Po ich prezentacji będą one trwałym środkiem dydaktycznym w pracowni geograficznej. W ramach zajęć koła młodzież otrzymała zeszyty ćwiczeń, które są doskonałym materiałem sprawdzającym nabyte umiejętności i możliwości ich wykorzystania. Mamy nadzieję, że zajęcia "Z geografią bliżej" pozwolą młodzieży szybciej i łatwiej zdobywać stawiane sobie cele.

Prowadzący zajęcia Zofia Zdunek

W kręgu matematyki

Zajęcia "W kręgu matematyki" odbywają sie w każdy czwartek na siódmej godzinie lekcyjnej czyli od 13 35. Uczęszcza na nie 15 osób.

Zajęcia te dają możliwość uzupełnienia, poszerzenia i przypomnienia wielu zagadnień matematycznych m.in. z geometrii, ciągów, funkcji kwadratowej, wielomianów oraz stereometrii.

Uczniowie podczas tych zajęć, wykonując szereg ćwiczeń i zadań, mają okazję do omówienia, analizy i rozwiązania problemów, z którymi spotykają się na lekcjach matematyki. Zajęcia te są szansą m.in. do usystematyzowania wiedzy matematycznej, nabycia sprawności wykonywania obliczeń oraz kształtowania umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

Uczniowie chętnie korzystają z tych zajęć, gdyż stanowią one dla nich dodatkową formę poszerzania i uzupełniania braków w wiedzy matematycznej.

 

Zajęcia na basenie „Pływam bezpiecznie” i „Pływam coraz lepiej”

Zajęcia na basenie prowadzone w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” zapewniają uczniom zdobywanie przez nich dodatkowej wiedzy i umiejętności. Wielu uczniów naszej szkoły pochodzi z terenów wiejskich gdzie ograniczona jest możliwość regularnego uczęszczania na basen. Korzystanie z tej formy aktywności dwa razy w tygodniu wpływa na ich harmonijny rozwój psycho-fizyczny i przyczyni się do podnoszenia sprawności fizycznej uczniów. Pozwala na bardziej świadome i bezpieczne korzystanie z wypoczynku nad wodą.

Zainteresowani uczniowie mogą korzystając ze zdobytych umiejętności, brać udział w zawodach, uczestniczyć w kursach ratowniczych bądź, kontynuować naukę w Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie umiejętność pływania jest niezbędna.

Korzystając z możliwości wejścia na basen uczniowie chętni a nie umiejący pływać mogą posiąść tę umiejętność. Ci zaś którzy już pływają mogą ją doskonalić. Udział w zajęciach pozwala im na zdobycie elementarnej wiedzy z ratownictwa wodnego, a także daje możliwość nauczenia się jednego ze stylów pływackich – kraula na grzbiecie oraz doskonalenia innych.

Na zajęcia uczęszczają 12 osobowa grupa chłopców w poniedziałki i 12 osobowa grupa dziewcząt w środy.

 

Sprawozdanie z koła jęz. niemieckiego pt: Deutschen, Osterreicher, Polen, Schweizer, – einfach Europaer. prowadzonego w ramach projektu Szkoła Równych Szans

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie mogą wzbogacić swoją wiedzę na temat polityki, gospodarki, geografii, kultury, szkolnictwa i życia codziennego krajów takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria. Na zajęciach poruszane są zagadnienia, które nie są objęte podstawą programową Liceum Ogólnokształcącego bądź poświęca się im minimum uwagi. Zajęcia mają również na celu łamanie stereotypów między narodami. Mają pomóc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, posługiwaniu się technologią komputerową (wykonywanie prezentacji w Power Point, szukanie w internecie konkretnych wiadomości).

Uczniowie podczas zajęć korzystają z materiałów źródłowych, takich jak czasopisma niemieckie dla młodzieży np. „Deutsch Aktuell”: zaprenumerowanego w ramach projektu, oglądanie krótkich programów telewizyjnych. Uczniowie wykonują prezentacje multimedialne na poszczególne tematy.

Zajęcia umożliwiają uczniom częstszy kontakt z językiem, wzbogacają słownictwo, poszerzają wiedzę z dziedziny kultury państw niemieckojęzycznych.

Zajęcia są prowadzone w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W lekcjach biorą udział uczniowie klas II A,II D, I C, III C, ogółem 10 osób.

Joanna Mazurek

 

Zajęcia z piłki ręcznej „Piłka ręczna dla każdego”

Zajęcia z piłki ręcznej w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” odbywają się na hali przy Zespole Szkół nr 2 w poniedziałki o godzinie 16.00 w wymiarze 2 h tygodniowo. Na koło uczęszczają dziewczęta z naszej szkoły. Podstawowymi celami zajęć są: nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, przygotowanie do udziału w różnych zawodach oraz podnoszenie ich sprawności fizycznej. Zajęcia dają uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz realizacji własnych zainteresowań poprzez grę w piłkę ręczną.