Rok z Szekspirem

Zajęcia warsztatowe "Rok z Szekspirem "maja za cel przybliżenie i propagowanie wśród uczniów zagadnień związanych z teatrem elżbietańskim oraz twórczością W. Szekspira, oraz ich wpływ na kształt teatru współczesnego. Zajęcia mają umożliwić uczniom wykorzystanie talentów i umiejętności(aktorskich, plastycznych, fotograficznych) w przygotowaniu rożnych form wyrazu w trakcie pracy nad projektem. Wspólne oglądanie oraz analiza sztuk Szekspira oraz ich filmowych wersji mają ukazać różnorodność interpretacji dzieł Szekspira i otworzyć umysł uczniów na różnorodne odbieranie sztuki .

A. Filipowska

Zajęcia wyrównawcze z geografii
„Spotkania przy mapie”

Nawet z takiego przedmiotu jak geografia uczniowie wykazują duże braki w wiadomościach i umiejętnościach niezbędnych do dalszej edukacji. Nadrobienie u uczniów zaległości wymaga odpowiedniego czasu i metod pracy. Zajęcia pozalekcyjne dają również możliwość rozbudzania zainteresowania młodzieży geografią oraz efektywniejszego opanowania bieżących treści i lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego z geografii. Zajęcia wyrównawcze z geografii odbywają się raz w tygodniu. Grupa zajęciowa obecnie liczy 12 uczniów.

"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutheford

Zajęcia koła fizycznego „Z fizyką łatwiej” odbywają się raz w tygodniu, w czwartek w godzinach 13.35-14.20. W pracach koła bierze udział 12 uczniów z klas trzecich i drugich. Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy fizycznej, kształtowania umiejętności obserwacji i opisu zjawisk oraz rozbudzenia głębszych zainteresowań naukami przyrodniczymi. W ramach zajęć uczniowie brali udział w pokazach fizycznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie.

 

Koło Geograficzne "Z geografią bliżej"

Zajęcia odbywają się od marca 2009 w każdy czwartek o godz. 13.40. Na zajęcia uczęszcza 12 osobowa grupa /11 osób z kl. IIIH i 1 osoba z kl. IIIA/. Celem zajęć jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań geografią i pogłębienie wiedzy z zakresu geografii ogólnej i regionalnej. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje uczestnicząc w olimpiadach i konkursach. W ramach zajęć koła 2 osoby przygotowały prace do I etapu Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Są to: A. Błaszczak kl.IIIH- Wyspa Wielkanocna- specyfika przyrodnicza i gospodarcza wyspy. M. Bordzoł kl.IIIH- Jezioro Firlej- charakterystyka fizyczno-geograficzna. 
W grudniu cała grupa przystąpi do Ogólnopolskiego Turnieju Geograficznego "Romer". Jednym z relizowanych celów jest wzbogacenie wiedzy o regionach Polski. Realizując to zadanie młodzież przygotowuje postery prezentujące walory turystyczno-krajoznawcze wybranych regionów. Po ich prezentacji będą one trwałym środkiem dydaktycznym w pracowni geograficznej. W ramach zajęć koła młodzież otrzymała zeszyty ćwiczeń, które są doskonałym materiałem sprawdzającym nabyte umiejętności i możliwości ich wykorzystania. Mamy nadzieję, że zajęcia "Z geografią bliżej" pozwolą młodzieży szybciej i łatwiej zdobywać stawiane sobie cele.

Prowadzący zajęcia Zofia Zdunek

W kręgu matematyki

Zajęcia "W kręgu matematyki" odbywają sie w każdy czwartek na siódmej godzinie lekcyjnej czyli od 13 35. Uczęszcza na nie 15 osób.

Zajęcia te dają możliwość uzupełnienia, poszerzenia i przypomnienia wielu zagadnień matematycznych m.in. z geometrii, ciągów, funkcji kwadratowej, wielomianów oraz stereometrii.

Uczniowie podczas tych zajęć, wykonując szereg ćwiczeń i zadań, mają okazję do omówienia, analizy i rozwiązania problemów, z którymi spotykają się na lekcjach matematyki. Zajęcia te są szansą m.in. do usystematyzowania wiedzy matematycznej, nabycia sprawności wykonywania obliczeń oraz kształtowania umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

Uczniowie chętnie korzystają z tych zajęć, gdyż stanowią one dla nich dodatkową formę poszerzania i uzupełniania braków w wiedzy matematycznej.

 

Zajęcia na basenie „Pływam bezpiecznie” i „Pływam coraz lepiej”

Zajęcia na basenie prowadzone w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” zapewniają uczniom zdobywanie przez nich dodatkowej wiedzy i umiejętności. Wielu uczniów naszej szkoły pochodzi z terenów wiejskich gdzie ograniczona jest możliwość regularnego uczęszczania na basen. Korzystanie z tej formy aktywności dwa razy w tygodniu wpływa na ich harmonijny rozwój psycho-fizyczny i przyczyni się do podnoszenia sprawności fizycznej uczniów. Pozwala na bardziej świadome i bezpieczne korzystanie z wypoczynku nad wodą.

Zainteresowani uczniowie mogą korzystając ze zdobytych umiejętności, brać udział w zawodach, uczestniczyć w kursach ratowniczych bądź, kontynuować naukę w Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie umiejętność pływania jest niezbędna.

Korzystając z możliwości wejścia na basen uczniowie chętni a nie umiejący pływać mogą posiąść tę umiejętność. Ci zaś którzy już pływają mogą ją doskonalić. Udział w zajęciach pozwala im na zdobycie elementarnej wiedzy z ratownictwa wodnego, a także daje możliwość nauczenia się jednego ze stylów pływackich – kraula na grzbiecie oraz doskonalenia innych.

Na zajęcia uczęszczają 12 osobowa grupa chłopców w poniedziałki i 12 osobowa grupa dziewcząt w środy.

 

Sprawozdanie z koła jęz. niemieckiego pt: Deutschen, Osterreicher, Polen, Schweizer, – einfach Europaer. prowadzonego w ramach projektu Szkoła Równych Szans

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie mogą wzbogacić swoją wiedzę na temat polityki, gospodarki, geografii, kultury, szkolnictwa i życia codziennego krajów takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria. Na zajęciach poruszane są zagadnienia, które nie są objęte podstawą programową Liceum Ogólnokształcącego bądź poświęca się im minimum uwagi. Zajęcia mają również na celu łamanie stereotypów między narodami. Mają pomóc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, posługiwaniu się technologią komputerową (wykonywanie prezentacji w Power Point, szukanie w internecie konkretnych wiadomości).

Uczniowie podczas zajęć korzystają z materiałów źródłowych, takich jak czasopisma niemieckie dla młodzieży np. „Deutsch Aktuell”: zaprenumerowanego w ramach projektu, oglądanie krótkich programów telewizyjnych. Uczniowie wykonują prezentacje multimedialne na poszczególne tematy.

Zajęcia umożliwiają uczniom częstszy kontakt z językiem, wzbogacają słownictwo, poszerzają wiedzę z dziedziny kultury państw niemieckojęzycznych.

Zajęcia są prowadzone w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W lekcjach biorą udział uczniowie klas II A,II D, I C, III C, ogółem 10 osób.

Joanna Mazurek

 

Zajęcia z piłki ręcznej „Piłka ręczna dla każdego”

Zajęcia z piłki ręcznej w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” odbywają się na hali przy Zespole Szkół nr 2 w poniedziałki o godzinie 16.00 w wymiarze 2 h tygodniowo. Na koło uczęszczają dziewczęta z naszej szkoły. Podstawowymi celami zajęć są: nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, przygotowanie do udziału w różnych zawodach oraz podnoszenie ich sprawności fizycznej. Zajęcia dają uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz realizacji własnych zainteresowań poprzez grę w piłkę ręczną.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Zajęcia skierowane do uczniów uzdolnionych i interesujących się określoną tematyką. Zajęcia prowadzone będą za pomocą metod aktywizujących, jak dyskusja, praca w grupie, „burza mózgów”, ćwiczenia, gry zespołowe. Praca w ramach kół zainteresowań pozwoli przygotować uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Do realizacji zadań zakupione zostaną podręczniki do ćwiczeń, materiały do przygotowania posterów, materiały źródłowe z historii, epidiaskop do folii, ekran, stojak do map, odczynniki chemiczne, zestawy doswiadczalne z fizyki, materiały do przygotowania zajęć.W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe:
 • Koło geograficzne „Z geografią bliżej” – Pani Zofia Zdunek
 • Koło historyczne „Podróże w przeszłość” – Pani Małgorzata Sabat
 • Koło matematyczne „Matematyka – prosta droga do sukcesu” – Pani Eliza Garbacz
 • Koło fizyczne „Z fizyką łatwiej” – Pani Małgorzata Wolińska
 • Koło chemiczne „Eksperymentalna chemia” – Pani Krystyna Urban
 • Warsztaty fotograficzne – Pan Sławomir Tomasiewicz
 • Zajęcia kulturoznawcze z języka niemieckiego „Polacy, Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, po prostu Europejczycy – zajęcia z kultury krajów niemieckiego obszaru językowego” – Pani Joanna Rodak
 • Warsztaty z języka angielskiego „Rok z Szekspirem” – Pani Alicja Filipowska

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służce wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Zajęcia wyrównawcze skierowane są dla uczniów, którzy z mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania matematyki i geografii. Na zajęciach realizowany będzie program, który umożliwi uczniom mniej zdolnym nadrobienie braków.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia wyrównawcze:

 • zajęcia wyrównawcze z geografii „Spotkania przy mapie” – Pani Monika Jarosz
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „Wystarczy chcieć” – Pani Iwona Jóźwiak
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „W kręgu matematyki” – Pan Kamil Góźdź

Zajęcia sportowe

Zajęcia skierowane do uczniów, którzy chcą aktywnie spędzać czas po lekcjach, przygotować się do udziału w zawodach i konkursach sportowych, mieć dobrą kondycję.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia sportowe:

 • Koło sks pływanie „Pływam coraz lepiej” – Pan Marek Kitliński
 • Koło sks pływanie „Pływam bezpiecznie” – Pani Małgorzata Mazurek- Filip
 • Koło sks piłka ręczna dla dziewcząt „Piłka ręczna dla każdego” – Pani Beata Sajda
 • Koło sks siatkówka chłopców „Śladami Wlazłego” – Pan Zbigniew Sajda
 • Koło sks piłka nożna chłopców „Droga do EURO 2012” – Pan Łukasz Iwanek
 • Koło sks lekka atletyka „Wyżej, dalej, szybciej…” – Pani Joanna Góźdź

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Dzięki warsztatom uczniowie poszerzą wiedzę na temat rynku pracy, nabędą umiejętności praktyczne: pisania dokumentów aplikacyjnych, wypełniania formularzy, pogłębią refleksję nad sobą o świadomość własnych słabych i mocnych stron. Uczniowie otrzymają materiały i testy pozwalające ocenić własne predyspozycje zawodowe.

Działanie obejmie 29 klas, w każdej klasie zostanie przeprowadzone 5 godzin warsztatów. Warsztaty będą realizowane metodami ćwiczeniowymi, każdy z uczniów będzie sporządzał dokumenty aplikacyjne, określał własne mocne i słabe strony. Z warsztatów skorzysta 800 uczniów, łącznie zostanie przeprowadzonych 145 godzin warsztatów. Zajęcia będzie prowadził Pan Krzysztof Krupa.

Projekt „Archimedes” skierowany jest do uczniów wykazujących zainteresowanie naukami ścisłymi. Realizowany jest w 48 szkołach ponadgimnazjalnych położonych na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskiego, woj. lubelskiego, woj. podlaskiego oraz woj. mazowieckiego (powiat łosicki). Głównym realizatorem projektu jest Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji z nauk matematyczno-przyrodniczych, zwiększenie zainteresowania i świadomości znaczenia nauk ścisłych, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów wybierających przedmioty ścisłe na maturze oraz pomóc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Projekt „Archimedes” realizowany jest w okresie:
15. 08. 2008 r. - 15. 11. 2012 r.

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, biologii i chemii dla uczniów klas I
 2. Koła naukowe z matematyki, fizyki, biologii i chemii dla uczniów klas II
 3. Obozy naukowe z biologii w wybranych parkach narodowych oraz z chemii i fizyki w wybranych ośrodkach akademickich.
 4. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas II w ośrodkach akademickich – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Politechnika Warszawska

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia te będą odbywać się w II semestrze w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011.
W naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009 zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii odbywały się w pięciu grupach:

 • dwie grupy z matematyki – 23 uczniów. Prowadzący p. Eliza Garbacz i p. Grażyna Augustynowicz,
 • jedna grupa z biologii – 12 osób – prowadząca p. Bożena Dziedzic,
 • jedna grupa z fizyki – 15 osób - prowadząca p. Małgorzata Wolińska,
 • jedna grupa z chemii – 12 osób - prowadząca p. Krystyna Urban.

Zajęcia odbywały się w wymiarze 5 godz. tygodniowo ( jedna godzina dla każdej grupy) przez 15 tygodni. Ogółem odbyło się 75 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 62 uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych odbywają się również w pięciu grupach, w których uczestniczy 68 osób. Są to:

 • dwie grupy z matematyki – 28 uczniów. Prowadzący p. Eliza Garbacz i p. Grażyna Augustynowicz,
 • jedna grupa z biologii – 14 osób – prowadząca p. B Bożena Dziedzic,
 • jedna grupa z fizyki – 16 osób - prowadząca p. Beata Kućmińska-Trepka
 • jedna grupa z chemii – 10 osób - prowadząca p. Elżbieta Słowicka-Kuta.

Termin zakończenia tych zajęć to czerwiec 2010r.

Kolejnego naboru na tego typu zajęcia dokonamy spośród uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

KOŁA NAUKOWE

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach kół naukowych będą trwały przez dwa semestry w kolejnych latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęła się realizacja zajęć prowadzonych w formie kół naukowych. Powstały 4 koła, w których uczestniczy 44 uczniów:

 • Koło naukowe z matematyki – 10 osób - prowadząca p. Eliza Garbacz,
 • Koło naukowe z biologii – 12 osób – prowadząca p. Bożena Dziedzic,
 • Koło naukowe z fizyki – 13 osób - prowadząca p. Małgorzata Wolińska,
 • Koło naukowe z chemii – 9 osób - prowadząca p. Krystyna Urban.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przez 30 tygodni.

Kolejnych naborów na tego typu zajęcia dokonamy spośród uczniów klas drugich, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w klasie pierwszej w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012. 

OBOZY NAUKOWE

W dniach 29 czerwiec – 4 lipiec 2009 r. dwie uczennice klasy pierwszej wzięły udział w obozie naukowym z biologii, który odbył się w Wigierskim Parku Narodowym. Zajęcia edukacyjne obozu naukowego w Wigierskim Parku Narodowym obejmowały:

 1. Lekcja muzealna "Zwierzęta WPN- u" (Stary Folwark)
 2. Wycieczka do WPN:
  • zwiedzanie wystawy przyrodniczej "Nad Wigrami"
  • projekcja filmu o WPN w sali multimedialnej
  • zwiedzanie wystawy etnograficznej "Ocalić od zapomnienia"
  • przejście ścieżką edukacyjną "Las"
  • zwiedzanie Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach
 1. Zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 2. Spotkanie z podróżnikiem i fotografikiem p. Piotrem Malczewskim- gawęda i prezentacja
 3. Ekologia jezior, badanie makrofauny jeziora Wigry (pobór próbek w terenie, zajęcia w laboratorium)
 4. Warsztaty kulinarne gotowania kartaczy (miejscowość Tartak)
 5. Warsztaty ceramiczne (Krzywe)
 6. Prelekcja dr Macieja Kamińskiego "Jezioro Wigry i jego ochrona" (Muzeum Wigier- Stary Folwark)

Oprócz zajęć edukacyjnych uczennice w ramach obozu miały zapewnione zajęcia rekreacyjno-sportowe, zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, transport oraz opiekę wychowawcza.

W czasie ferii zimowych, w dniach od 15 do 20 lutego 2010 roku uczennica klasy drugiej uczestniczyła w obozie naukowym z chemii, który realizowany był na Politechnice Warszawskiej.

Wyjazdy na obozy w czasie ferii letnich i zimowych będą kontynuowane w kolejnych latach szkolnych do 2012 roku.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE

„Chopin” na Wojskowej Akademii Technicznej w WarszawieW dniach: 26 listopada 2009 oraz 28 stycznia 2010 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia koła naukowego z fizyki i chemii w ramach realizacji projektu „ARCHIMEDES” mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe do Warszawy uczestniczyło 24 uczniów. Uczniowie klas drugich o rozszerzeniu matematyczno-informatycznym i matematyczno-fizycznym wraz z prowadzącą zajęcia panią Małgorzatą Wolińską samodzielnie przeprowadzili doświadczenia, których celem było wyznaczenia prędkości ciał przy wykorzystaniu wahadła balistycznego. W trakcie pobytu poznali ofertę edukacyjną uczelni, jej możliwości dydaktyczne oraz mieli okazję zobaczyć nowatorskie rozwiązania techniczne opracowane przez pracowników i studentów WAT-u, mające zastosowanie w armii jak i w życiu codziennym.

Uczennice II klasy o rozszerzeniu biologiczno – chemicznym, pod opieką pani prof. Krystyny Urban wysłuchały dwóch bardzo interesujących wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych WAT : „Alkaloidy – trucizny czy leki ? oraz „Fenomen ciekłych kryształów”. Dziewczęta dowiedziały się o pozytywnym i negatywnym działaniu niektórych alkaloidów oraz wykorzystaniu ich w medycynie. Jeszcze ciekawsze okazały się warsztaty dotyczące materiałów wybuchowych oraz doświadczenia tłumaczące występowanie reakcji barwnych. Licealistki miały okazję samodzielnie przeprowadzić niektóre z nich. 

Spotkania odbywały się w bardzo przyjaznej i sympatycznej atmosferze. Wycieczkę zakończył wspólny obiad w restauracji. Strudzeni, ale zadowoleni uczestnicy mogli odpocząć i posilić się po wyczerpującej podróży i dniu pełnym wrażeń. Wielu z nich zastanawiało się nad studiowaniem na wydziale chemii czy fizyki. Z pewnością wyjazd do WAT przybliżył im wymarzony kierunek. Być może będzie inspiracją w podjęciu ostatecznej decyzji.

W dniu 31 marca 2010 roku, grupa 12 uczniów naszej szkoły po raz drugi będzie uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które tym razem odbędą się na Politechnice Warszawskiej.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostaną następujące tematy:

 1. Badanie zjawiska interferencji światła, pierścienie Newtona, interferometr Michelsona, siatka dyfrakcyjna.
 2. Promieniowanie jonizujące, poznanie zasad działania wybranych detektorów, wykonywanie pomiarów z ich zastosowaniem.

Wyjazdy na zajęcia laboratoryjne do ośrodków akademickich będą odbywały się także w kolejnych latach szkolnych: 4 wyjazdy w roku szkolnym 2010/2011 i 4 wyjazdy w roku szkolnym 2011/2012

W ramach realizacji projektu szkoła otrzymała pakiety edukacyjne z fizyki, chemii i biologii na kwotę 56 223,61 zł. Zawierają one pomoce dydaktyczne i laboratoryjne, instrukcje przeprowadzania doświadczeń oraz karty ćwiczeń dla uczniów.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie wiedzy u uczniów ZS nr 2 w Lubartowie oraz stworzenie im warunków do osiągania sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i rozwijania zainteresowań.


Szczegółowe cele projektu.

 

 

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, pochodzących z różnych gimnazjów,
 • uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej przez uczniów mających braki w wiedzy i kłopoty z uczeniem się,
 • wzrost liczby uczniów biorących udział konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego i podwyższanie ogólnej sprawności uczniów,
 • wspomaganie uczniów w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.