Pani Profesor z Lubartowa

W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. Tytuł Honorowego Profesora oświaty- jako jedyny nauczyciel z województwa lubelskiego- otrzymała pani Małgorzata Sabat, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki.

Pani mgr Małgorzata Sabat jest nauczycielem dyplomowanym z 33- letnim stażem pracy pedagogicznej. Całą swoja karierę zawodową nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie związała z ZS nr 2 w Lubartowie. Jest pedagogiem, który przekazując wiedzę, kształtuje jednocześnie u uczniów umiejętności i kompetencje kluczowe, a także promuje odpowiednie postawy i wartości. Znana jest również z tego, że prowadzi zajęcia dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym. Od lat uczy w klasach o profilach humanistycznych, w których program z historii i wiedzy o społeczeństwie jest realizowany w zakresie rozszerzonym. Wymaga to olbrzymiego nakładu pracy, stałego doskonalenia umiejętności i znacznego zaangażowania. W latach 2005 – 2021 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wielokrotnie uzyskiwali najwyższy średni wynik z egzaminu maturalnego z historii w powiecie lubartowskim. Wyniki te były wyższe niż średni wynik województwa i kraju. Sporządzane przez szkołę zestawienia losów absolwenta potwierdzają, że uczniowie pani Małgorzaty Sabat od lat podejmują studia na kierunkach: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju. Umiejętnie łączy proces dydaktyczny z wychowawczym, przybliżając uczniom problematykę historii regionalnej, patriotycznej, obywatelskiej, organizując uroczystości szkolne, sesje popularnonaukowe, gry terenowe, debaty czy spotkania ze świadkiem historii. Przez cały czas swojej pracy zorganizowała szereg wycieczek edukacyjnych, które uwzględniały miejsca pamięci: Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Zamek Królewski na Wawelu. Organizowała wycieczki śladem dawnych kultur w Bieszczady oraz Tatry, śladami kultury żydowskiej, a także wycieczki zagraniczne np. do Berlina, Budapesztu, Pragi czy Wiednia.

W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania historią lokalną i poznania „Małej Ojczyzny” stosuje różne formy zajęć pozalekcyjnych– prowadzi koło historyczne, organizuje konkursy, warsztaty, akademie szkolne, uroczystości rocznicowe. Od lat współpracuje z regionalnymi instytucjami krzewiącymi wiedzę o tradycjach i historii naszej ziemi: m.in. Muzeum Zamojskich w Kozłówce, Muzeum Regionalnym w Lubartowie, Muzeum Parafialnym, Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym czy Bramą Grodzką – Teatr NN. W ramach tej współpracy przygotowywała wraz z uczniami sesje popularnonaukowe dotyczące historii regionalnej, m.in. sesję „Lubartów i region lubartowski w powstaniu styczniowym”. Na sesję zostali zaproszeni m.in. uczniowie ze szkół średnich i gimnazjów miasta Lubartowa i powiatu lubartowskiego, przedstawiciele organizacji kulturalnych Lubartowa, przedstawiciele władz miasta jak i naukowcy, w tym znawcy tej tematyki z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie przygotowali wystąpienia na temat walk i bohaterów powstania z naszego regionu m.in. „Walki w Lubartowie w pierwszych dniach powstania styczniowego”, „Wspomnienie o Bogdanowiczu”. Dodatkowo została zorganizowana wycieczka po Lubartowie i jego najbliższych okolicach śladami wydarzeń powstania styczniowego. Wykonane podczas wędrówki zdjęcia pomników, obelisków i krzyży upamiętniające bohaterów powstania styczniowego zostały wykorzystane do sporządzenia wystawy fotograficznej „Pamięć o wydarzeniach powstania styczniowego w powiecie lubartowskim”. W 2012 r. była współorganizatorką sesji popularnonaukowej „Pani na Lubartowie. Portret Księżnej Barbary Sanguszkowej”, uzupełnionej warsztatami edukacyjnymi dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lubartowa. W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego organizowała liczne wystawy w oparciu o materiały wypożyczane z IPN w Lublinie, m.in. „Zaplute karły reakcji – polskie podziemie niepodległościowe 194456”,„Stan wojenny 1981–1983”,„Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980– 1989”. Niecodzienną formą w pracy dydaktycznej i jednocześnie wychowawczej są spotkania uczniów ze świadkiem historii. W 35–rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nauczycielka zaprosiła mieszkańca Lubartowa, współtwórcę lokalnych struktur NSZZ „Solidarność”, który podzielił się wspomnieniami z tamtych dni. Spotkanie uzupełnił wykład pracownika BEP IPN na temat wydarzeń „Lubelskiego Lipca 1980 roku”.

Od początku swojej pracy zawodowej pani Małgorzata Sabat przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Potwierdzeniem osiągnieć są liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotne podziękowania od Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Lubelskiego, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Spośród wszystkich konkursów szczególne miejsce zajmuje Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, której laureaci i finaliści otrzymywali początkowo indeksy na uczelnie, a po zmianie formuły egzaminu maturalnego 100 % wynik z historii. Już w 1996 r. uczeń pani Małgorzaty Sabat uzyskał tytuł laureata XXII Olimpiady Historycznej. W kolejnych latach uczniowie nauczycielki systematycznie uzyskiwali kwalifikacje do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych)- 26 uczniów oraz licznie tytuły laureata i finalisty w zawodach centralnych- 5 uczniów. Pani Małgorzata Sabat pracuje również z uczniami zainteresowanymi tematyką wojskowości, którzy swoją pasję pogłębiają, uczestnicząc w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, gdzie dochowała się ośmiu finalistów i jednego laureata. Uczniowie pani Małgorzaty Sabat uczestniczą od pierwszej edycji w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Solidarności „Dwie dekady historii”. W latach 2016 – 2019 jej uczniowie czterokrotnie uzyskiwali tytuły finalistów. Ponadto nauczycielka sprawowała opiekę merytoryczną i organizacyjną nad reprezentacją woj. lubelskiego w IV finale Olimpiady Solidarności. Drużyna reprezentująca województwo uzyskała 6 lokatę na 16 drużyn reprezentujących poszczególne województwa. W 2019 r. uczeń, którego przygotowywała do udziału w olimpiadzie pani Małgorzata Sabat, reprezentował województwo lubelskie. Drużyna z jego udziałem zdobyła I miejsce w Polsce. Potwierdzeniem sukcesu był list gratulacyjny dla nauczycielki od Ministra Edukacji Narodowej. W XIII edycji Konkursu Wiedzy o Parlamencie, organizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP, uczeń nauczycielki zdobył tytuł finalisty. Uroczysty finał odbył się w dniach 12 – 14 czerwca 2005 r. przed komisją w Senacie RP. W 2008 r. pod patronatem Prezydenta RP został przeprowadzony ogólnopolski konkurs „W 90 rocznicę Odzyskania Niepodległości”. Konkurs ten był skierowany do finalistów i laureatów olimpiad i konkursów historycznych. Zaproszenie do udziału w tym konkursie otrzymało dwóch uczniów nauczycielki, z których jeden uzyskał wyróżnienie. W 2009 r. uczeń pani Małgorzaty Sabat uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu na młodego parlamentarzystę i mandat poselski na XV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. W 2010 r. uczeń pani Małgorzaty Sabat uzyskał tytuł laureata X Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r.”, organizowanej przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012, 2015 oraz 2016 uczniowie nauczycielki zdobyli tytuły finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska Piastowska”. W 2013 r. uczeń Pani Małgorzata Sabat uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Uczniowie nauczycielki kilkakrotnie kwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Uczniowie pani Małgorzaty Sabat wielokrotnie uczestniczyli również w konkursach organizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, uzyskując wyróżnienia lub tytuł finalisty, m.in. w 2012 r. uczennica uzyskała tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989”. Uczniowie uczestniczą ponadto w Turniejach Debat Historycznych IPN, zajmując w 2019 r. III miejsce w etapie regionalnym. W Konkursie o Indeks na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uczeń otrzymał indeks na kierunek prawo UG, zdobywając pierwszą lokatę.

Pani Małgorzata Sabat w 2001 r. uzyskała uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z historii, w 2006 r. uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Nauczycielka ma również potwierdzone uprawnienia do sprawdzania Nowej Matury z wiedzy o społeczeństwie (2014 r.) oraz historii (2015 r.). Ukierunkowywała pracę egzaminatorów w zakresie sprawdzania arkuszy maturalnych z wiedzy o społeczeństwie pełniąc funkcję weryfikatora OKE Kraków w 2006 r. W roku 2005 r. oraz w latach 2007 – 2014 pełniła funkcję weryfikatora z historii.

W 1999 r. nauczycielka uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu historii. Wypełniając warunki konieczne do uzyskania tej specjalizacji, przygotowała prace z zakresu dydaktyki „Reforma oświaty – szanse i zagrożenia” oraz metodyki „Tekst źródłowy w szkolnej edukacji historycznej”. Aktywnie uczestniczyła w pracach nadania imienia ZS nr 2, jest współautorką okolicznościowej publikacji: „Tradycje Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Pawła Karola Sanguszki.” Ponadto, popularyzuje historię regionalną w lokalnym środowisku, jest regionalistą, członkiem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, a jej publikacje związane są z historią oświaty Lubartowa. Uczestniczyła w przygotowaniach Jubileuszu Oświaty Lubartowskiej, w tym publikacji „Szkice z historii szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego miasta Lubartowa” wydanej w 2005 r., w której przedstawiła historię lewartowskich gimnazjów protestanckich: gimnazjum kalwińskiego działającego w latach 1580 – 1595 oraz gimnazjum ariańskiego w latach 1588 – 1598. W ramach współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym oraz Miejską Biblioteką Publiczną regularnie uczestniczy w promocjach cyklicznego wydawnictwa „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, recenzując artykuły. W XIX tomie publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, wydanym w 2016 r. przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, został umieszczony artykuł jej autorstwa „Losy wojenne polskiego duchowieństwa – na przykładzie wspomnień Ojców Kapucynów związanych z Lubartowem”.

Na przestrzeni  wielu lat pracy otrzymała następujące medale i odznaczenia:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej –2008 r
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 2019 r.
  • Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej – 2005 r.
  • Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1996, 2010 i 2014 r.
  • Nagroda Starosty Lubartowskiego – 2008, 2012, 2017, 2022 r.
  • Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie – 1992, 2000, 2002, 2018 r.
  • Srebrny Krzyż Zasługi –2001 r.
  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę –2019 r.
  • Medal „Pro Memoria” wydawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu – 2009 r.
  • Medal „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” – 2015 r.

 

Pani Małgorzata Sabat w swojej pracy charakteryzuje się otwartością, empatią, poszanowaniem godności innych oraz sprawiedliwością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów. Jest człowiekiem o wysokiej kulturze  osobistej i takcie pedagogicznym, cechuje ją postawa dialogu. Cieszy się szacunkiem i sympatią młodzieży oraz koleżanek i kolegów z pracy. Możemy być dumni, że takie osoby są wśród nas.

DSC_7652_wynik.JPGDSC_7655_wynik.JPGDSC_7698_wynik.JPGIMG_5712.jpgIMG_5741.jpgMSabat.jpg