WSZYSTKIE INFORMACJE: www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/ oraz u v-dyr. Z. Sajdy.

 

W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342)   pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest uczniom:

1)  słabowidzącym,

2)  niesłyszącym,

3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949
i 2203, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

W dniu 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.30 odbędą się spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas według niżej podanego harmonogramu: