Informujemy uczniów klas I, II, i III technikum, że rozpoczęła się druga tura rekrutacji na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, które będą realizowane w roku szkolnym 2019/20 w ramach projektu ”Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata dokumentów:

 1. Karta zgłoszeniowa ucznia/uczennicy do udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.
 2. Oświadczenie uczestnika projektu.
 3. Ankieta oceniająca poziom motywacji do udziału w projekcie.

UWAGA!
W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica lub jego opiekuna prawnego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w powiecie lubartowskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności, wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej, zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Aktualnie w projekcie uczestniczy 103 uczniów z II, III i IV klas technikum, co stanowi ponad 57% uczniów tych klas. Wielu z nich bierze udział w kilku rodzajach zajęć.

W  roku szkolnym 2019/20 realizowane będą następujące rodzaje zajęć:

 1. Sieci komputerowe z sieciowymi systemami operacyjnymi.
 2. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 3. Programowanie w języku C/C++.
 4. Programowanie aplikacji internetowych.
 5. Programowanie urządzeń aktywnych w sieciach komputerowych.
 6. Projektowanie, implementacja i administrowanie bazami danych we współczesnych systemach informatycznych.
 7. Tworzenie stron internetowych.
 8. Projektowanie baz danych.
 9. Studio filmu i grafiki.
 10. Szkolenie SEP do 1 kV - na których zdobywacie dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dopuszcza się udział w więcej niż jednej formie wsparcia. Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, ciepły posiłek jeżeli zajęcia trwają minimum 6 godzin lekcyjnych oraz ubezpieczenie NNW na cały rok szkolny.

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego - Krystyny Miętek (pokój nr 13 - biblioteka).

ZAPRASZAMY!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 2. Karta zgłoszeniowa - dodatkowe zajęcia specjalistyczne
 3. Oświadczenie - zgoda na udostępnienie wizerunku
 4. Oświadczenie uczestnika projektu
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie