Informujemy uczniów klas I, II, i III technikum, że rozpoczęła się druga tura rekrutacji na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, które będą realizowane w roku szkolnym 2019/20 w ramach projektu ”Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, które będą realizowane od września 2018 r. w ramach projektu ”Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata dokumentów:

Beneficjent:

Powiat Lubartowski 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 2 875 630,54 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 444 285,95 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 143 781,54 zł, wkład własny 287 563,05 zł.

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.10.2020 r.

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w powiecie lubartowskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy poprzez: wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej, wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności, zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami oraz doposażenie pracowni zawodowych 2 szkół: Zespołu Szkół nr 2 oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 510 osób, w tym 120 uczniów naszego Technikum.

Do dyspozycji uczniów będzie 11 rodzajów specjalistycznych zajęć:

 • Sieci komputerowe z sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 • Programowanie w języku C/C++.
 • Programowanie aplikacji internetowych.
 • Programowanie urządzeń aktywnych w sieciach komputerowych.
 • Projektowanie, implementacja i administrowanie bazami danych we współczesnych systemach informatycznych.
 • Tworzenie stron internetowych.
 • Projektowanie baz danych.
 • Studio filmu i grafiki.
 • Szkolenie SEP do 1 kV.
 • Wakacyjne staże w wymiarze 150 godzin. Każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.

Dzięki podniesieniu poziomu jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, co przełoży się na większe szanse na ich zatrudnienie.