Rozpoczynamy rekrutację uczestników na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, które będą realizowane od września 2018 r. w ramach projektu ”Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata dokumentów:

 1. Karta zgłoszeniowa ucznia/uczennicy do udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.
 2. Oświadczenie uczestnika projektu.
 3. Ankieta oceniająca poziom motywacji do udziału w projekcie.

Po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną na wybrane zajęcia, dodatkowo należy dołączyć:

 1. Oświadczenie uczestunika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 2. Deklarację uczestnictwa w projekcie.

UWAGA!
W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica lub jego opiekuna prawnego.

 

Rekrutacja uczestników do Projektu będzie odbywała się dwukrotnie: czerwiec – wrzesień 2018; czerwiec – wrzesień 2019 r.
W roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 realizowane będą następujące rodzaje zajęć (liczba grup przewidziana na dwa lata realizacji projektu):

 1. Szkolenie SEP do 1 kV (6 gr. po 10 os. x 60 h);
 2. Sieci komputerowe z sieciowymi systemami operacyjnymi (2 gr. po 10 os. x 60 h);
 3. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (4 gr. po 10 os. x 60 h);
 4. Programowanie w języku C/C++ (8 gr. po 10 os. x 60 h);
 5. Programowanie aplikacji internetowych (2 gr. po 10 os. x 60 h);
 6. Programowanie urządzeń aktywnych w sieciach komputerowych (2 gr. po 10 os. x 60h);
 7. Projektowanie, implementacja i administrowanie bazami danych we współczesnych systemach informatycznych (4 gr. po 10 os. x 60 h);
 8. Tworzenie stron internetowych (2 gr. po 10 os. x 60 h);
 9. Projektowanie baz danych (2 gr. po 10 os. x 30 h);
 10. Studio filmu i grafiki (2 gr. po 10 os. x 30 h).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dopuszcza się udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego  - Krystyny Miętek (pokój nr 13 - biblioteka).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Karta zgłoszeniowa - dodatkowe zajęcia specjalistyczne_ uczeń.
 3. Oświadczenie - zgoda na udostępnienie wizerunku_uczeń i nauczyciel
 4. Oświadczenie uczestnika projektu_uczeń i nauczyciel/
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel
 6. Karta zgłoszeniowa - nauczyciel.