Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co oczywiście nie jest błędem, gdyż każdy ma prawo do innego spojrzenia na karierę, każdy chciałby, co innego w swym życiu zawodowym osiągnąć. W celu dokładniejszego zbadania naszych predyspozycji zawodowych, jak również możliwość sprawdzenia się w roli menadżera podejmującego decyzje w imieniu swojego przedsiębiorstwa, umożliwi Projekt „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości” - realizowany na lekcjach przedsiębiorczości.

Kształtowanie u młodzieży umiejętności planowania własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej jest niezwykle istotnym zagadnieniem w życiu młodego człowieka, a w szczególności ucznia kończącego edukację ponadgimnazjalną. Odpowiednie przygotowanie ucznia do dokonywania świadomego, odpowiedzialnego i trafnego wyboru kształcenia na poziomie studiów wyższych oraz do wyznaczania sobie adekwatnych celów zawodowych jest jednym z podstawowych działań podejmowanych na każdym etapie edukacji. W tym celu uczniowie skorzystają z elektronicznego narzędzia, które będzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego. Test „Edukacja – Zawód” ujmuje osobowe uwarunkowania edukacyjno-zawodowe licealistów, rozumiane jako zbiór zainteresowań, predyspozycji, postaw, uzdolnień, umiejętności i cech osobowości, istotnych przy wyborze edukacji na poziomie studiów wyższych, a tym samym ścieżki zawodowej uczniów liceów ogólnokształcących.

Kolejnym etapem projektu będzie praca z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Gra ta jest symulacją funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Wiadomym jest, iż młodzi ludzie objęci programami kształcenia w zakresie przedsiębiorczości będą w przyszłości pełnić różne role na rynku pracy. Jedną z nich może być rola właściciela firmy. Inne osoby nie zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, ale będą zatrudnione w firmach lub będą z nimi współpracować w ramach rozwijających się nowych, elastycznych form zatrudnienia. Komputerowa symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu jest skuteczną metodą przygotowania do pełnienia wszystkich tych ról, która pomoże uczniom choć przez chwilę podejmować decyzje i ponieść ich ewentualne konsekwencje.