Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu: „Nauka – Praktyka - Sukces”.

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum.

Projekt realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Dbając o coraz wyższą jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia oraz rozwój zainteresowań naszych uczniów przystępujemy  do realizacji kolejnego  projektu, który realizowany będzie przez dwa lata, w okresie 01.06.2013 - 30.06.2015 r.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia 490 uczniom uczęszczającym do dwóch szkół objętych projektem, 
w tym 100 uczniom naszego technikum.

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.
Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zmniejszenie niedoborów edukacyjnych poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych,
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
 • wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
 • ukierunkowanie rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów poprzez udział w doradztwie.

W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego dla uczniów klas I –III (9 grup po 30 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15).
 2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego 
  i języka angielskiego dla uczniów kl. IV (3 grupy po 25 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15).
 3. Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunków kształcenia:
  • grafika komputerowa – 2 grupy po 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15,
  • sieci komputerowe – 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14,
  • techniki multimedialne - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14,
  • systemy sieciowe - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2014/15,
  • Swish – tworzenie stron www w technologii flash - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15,
  • tworzenie aplikacji internetowych - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2014/15,
  • Kurs uzyskania certyfikatu SEP dla uczniów klas IV  – 2 grupy po 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.
 4. Letnie programy stażowe – płatne miesięczne staże dla 50 uczniów  (150 h/ucznia), realizowane VII – VIII 2013 i VII – VIII 2014.
 5. Doradztwo edukacyjno -  zawodowe dla wszystkich uczestników projektu - wsparcie w postaci trzech spotkań (4 godz.) z doradcą zawodowym.

W ramach projektu szkoły otrzymają pomoce dydaktyczne, sprzęt, oprogramowania i akcesoria niezbędne do prowadzenia zajęć, co pozwoli na nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie procesu dydaktycznego.

 

Zapraszamy uczniów technikum do udziału w bezpłatnych  zajęciach 
w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces”