ROZPOCZĘCIE KURSU SEP DLA GR. 2 - 20 MARCA (PIĄTEK)

Terminy realizacji kursu:

20, 27 marca i 10 kwietnia - 16:00 - 19:15, sala nr 10
oraz
21, 22, 28, 29 marca i 11 i 12 kwietnia - 9:00 - 15:30, sala nr 10.

Harmonogram szkolenia SEP gr.2

 

Terminy realizacji kursu:

9, 16 i 23 stycznia - 16:00 - 19:15, sala nr 10
oraz
10, 11, 17, 18, 24 i 25 stycznia - 9:00 - 15:30, sala nr 10.

Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia [pobierz]

 

UWAGA UCZNIOWIE!

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach projektu „Nauka-Praktyka Sukces” na rok szkolny 2013/14.

Możecie wybrać następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z matematyki, języka polskiego i angielskiego (uczniowie  klas - I, II i III).
  • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i angielskiego.
  • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia:
  • -

 grafika komputerowa (2 grupy),

    

 

   -

 sieci komputerowe, 

   -

 techniki multimedialne, 

   -

 Swish – tworzenie stron www w technologii flash,

    

 

   -

 kurs uzyskania certyfikatu SEP

 

 • Indywidualne doradztwo edukacyjno -  zawodowe dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 4 godz.
 • Płatny miesięczny staż dla kolejnych 18 uczniów w okresie wakacji 2014 r.

Zasady rekrutacji:

 • Uczeń, chcąc wziąć udział w projekcie, musi złożyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami, w której określi jaką formą wsparcia w ramach projektu jest zainteresowany. W przypadku uczniów niepełnoletnich, Karta zgłoszeniowa powinna zostać podpisana przez prawnego opiekuna ucznia.
 • Karty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce projektu, w bibliotece szkolnej u koordynatora szkolnego (Krystyna Miętek) oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 • Jeden uczeń skorzystać może z więcej niż 1 formy wsparcia oraz może kilkukrotnie brać udział w rekrutacjach, jednak ostateczna kwalifikacja do poszczególnych form oparta jest o kryteria pierwszeństwa.
 • Kryteria pierwszeństwa udziału w poszczególnych zajęciach, brane pod uwagę na etapie rekrutacji i są następujące:
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i przygotowujące do maturyśrednia ocen z poszczególnych przedmiotów, w ramach których uczestnik chce otrzymać wsparcie; opinia pedagogów (nauczycieli poszczególnych przedmiotów) dotycząca ewentualnych problemów w nauce z danego przedmiotu -  pierwszeństwo mają osoby o niskiej średniej, mające problemy w nauce z danego przedmiotu;
 • pozalekcyjne zajęcia dodatkowe i staże wakacyjnefrekwencja w ramach lekcji oraz zachowanie - w pierwszej kolejności kierowane będą osoby posiadające wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję;
 •  aby uczestniczyć w zajęciach prowadzących do uzyskania certyfikatu SEP - warunkiem jest ukończenie 18 lat.
 • Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę: kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych  oraz kryteria pierwszeństwa udziału w projekcie wymienione powyżej.

  W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.

Wakacyjny staż – to jedna z form wsparcia dla uczniów technikum zaplanowana w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces, który realizowany jest w naszej szkole od 2 czerwca 2013 r. Staże odbywały się w 18 zakładach pracy funkcjonujących w Lubartowie i okolicach, w wymiarze 150 godzin. Dzięki przychylności i zrozumieniu ze strony pracodawców, dla  32 uczniów naszego technikum wakacje były nie tylko czasem odpoczynku, ale także okresem uzupełniania i wzbogacania wiadomości zdobytych w szkole oraz nabywania  nowych  umiejętności i doświadczeń w zawodzie technik informatyk. Czas spędzony w zakładach, to również  doskonała okazja do  nabywania  nowych  umiejętności  interpersonalnych oraz  poznawania zasad funkcjonowania firm, co w przyszłości ułatwi młodzieży start na rynku pracy. Wszystkie koszty organizacji stażu (odzież ochronna, szkolenie bhp, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu ) pokryte były w ramach projektu, a ponadto każdy uczestnik stażu otrzymał stypendium stażowe w wysokości ok. 1 200 zł.

Staże dla kolejnych 18 uczniów technikum zaplanowane są również na przyszłe wakacje.

Nasi uczniowie odbywali staż w następujących firmach:
Centrum Serwisowe Jarosław Juć; Drukarnia Dako Kozioł I Wspólnicy Sp.J.; Saint Gobain Oddział Glassolutions Lubartów; Interduo ; PHU Zeus –Komputery Irena Stawinoga; Urząd Gminy Niedźwiada; Ambit Systemy Informatyczne; Stella Pack S.A; Ocean Stone Sp. z o.o.; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Luvi Sp. z o.o.; Urząd Gminy Ostrówek; SPIN Lubartów, Telewizja Lubartów; Bolek Zbigniew Danił; Multi Service S.C. Centrum Elektroniki Lal A., Goluch S.; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie; Pracownia Projektowa Działalność Twórcza Halina Kuśmierz.

Wszystkim pracodawcom serdecznie dziękujemy za przyjęcie uczniów i liczymy na dalszą współpracę.Pliki do pobrania

 

 

Uwaga uczniowie!

Już w lipcu i sierpniu będzie realizowane zadanie 4 – letnie programy stażowe, dzięki którym 25 uczniów
z naszej szkoły
 będzie miało możliwość odbycia  płatnych miesięcznych (150 godz.) staży. Celem ich jest nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez uczniów w ramach zajęć w szkole, a także wzmocnienie współpracy szkół z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami.

W ramach projektu uczniowie będą mieli zapewnione:

 • stypendia stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania staży,
 • odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej,
 • badania lekarskie.

Rekrutacja do 24.06.2013 r.

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu: „Nauka – Praktyka - Sukces”.

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum.

Projekt realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Dbając o coraz wyższą jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia oraz rozwój zainteresowań naszych uczniów przystępujemy  do realizacji kolejnego  projektu, który realizowany będzie przez dwa lata, w okresie 01.06.2013 - 30.06.2015 r.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia 490 uczniom uczęszczającym do dwóch szkół objętych projektem, 
w tym 100 uczniom naszego technikum.

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.
Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zmniejszenie niedoborów edukacyjnych poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych,
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
 • wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
 • ukierunkowanie rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów poprzez udział w doradztwie.

W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego dla uczniów klas I –III (9 grup po 30 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15).
 2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego 
  i języka angielskiego dla uczniów kl. IV (3 grupy po 25 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15).
 3. Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunków kształcenia:
  • grafika komputerowa – 2 grupy po 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15,
  • sieci komputerowe – 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14,
  • techniki multimedialne - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14,
  • systemy sieciowe - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2014/15,
  • Swish – tworzenie stron www w technologii flash - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15,
  • tworzenie aplikacji internetowych - 1 grupa, 60 godzin w roku szkolnym 2014/15,
  • Kurs uzyskania certyfikatu SEP dla uczniów klas IV  – 2 grupy po 60 godzin w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.
 4. Letnie programy stażowe – płatne miesięczne staże dla 50 uczniów  (150 h/ucznia), realizowane VII – VIII 2013 i VII – VIII 2014.
 5. Doradztwo edukacyjno -  zawodowe dla wszystkich uczestników projektu - wsparcie w postaci trzech spotkań (4 godz.) z doradcą zawodowym.

W ramach projektu szkoły otrzymają pomoce dydaktyczne, sprzęt, oprogramowania i akcesoria niezbędne do prowadzenia zajęć, co pozwoli na nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie procesu dydaktycznego.

 

Zapraszamy uczniów technikum do udziału w bezpłatnych  zajęciach 
w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces”

 

Regulamin projektu 
„Nauka-Praktyka-Sukces”

Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji zajęć oraz uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie „Nauka-praktyka-sukces” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 

1. Projekcie - oznacza to projekt pt. "Nauka-Praktyka-Sukces" nr 1044/POKL.09.02.00-06-089/12-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Realizatorze projektu (Beneficjent) - oznacza to Lechaa Consulting Sp. z o. o.

3. Partnerach - oznacza to Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

4. Beneficjencie Ostatecznym (BO) - oznacza to ucznia jednej z następujących szkół:

 • Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów;
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 maja 82, 21-100 Lubartów.

 

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Realizatorem projektu jest Lechaa Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin.

2. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z:

 • Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów;
 • Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 maja 82, 21-100 Lubartów.

3. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2013 – 30.06.2015 r.

4. Projektem zostaną objęci:

 • 390 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej: 90 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz 300 uczniów technikum;
 • 100 uczniów technikum przy Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie.

5. Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i wyższa atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych.  Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zmniejszenie niedoborów edukacyjnych u 300 uczniów poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych;
 • przygotowanie 170 uczniów do egzaminów maturalnych;
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych przez 350 uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych;
 • wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego przez 245 uczniów poprzez udział w stażach;
 • ukierunkowanie rozwoju zawodowo-edukacyjnego u 490 uczniów w wyniku udziału w doradztwie.

 

§ 3

Formy wsparcia

 

1. Projekt zakłada udzielanie wsparcia w okresie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015, łącznie 490 uczniom, uczęszczającym do szkół określonych w § 2 pkt. 4.

2. Wsparcie w ramach projektu, realizowane u poszczególnych Partnerów, z uwzględnieniem liczebności grup oraz wymiaru godzinowego:

- w punktach a) – c) -  w roku szkolnym! (projekt jest rozpisany na 2 lata, w związku z czym ilość grup i uczniów należy pomnożyć razy 2, chyba że zaznaczono inaczej – jak w przypadku ZS nr 2 - dotyczy 4 tematów szkoleń zaplanowanych na lata 2013/2014 i 2014/2015);

-  w punktach d) - e) – w całym projekcie! (na 2 lata)

jest następujące:

a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dane na rok szkolny):

 

Partner

przedmiot

ilość grup

ilość uczniów ogółem

ilość godzin w roku szkolnym/grupę

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

Język angielski

3

24

30

Język polski

3

24

30

matematyka

3

24

30

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Matematyka (technikum)

3

24

30

Matematyka (zasadnicza szkoła zawodowa)

2

16

30

Język angielski (technikum)

3

20

30

Język angielski (zasadnicza szkoła zawodowa)

2

20

30

Język polski (technikum)

3

20

30

Geografia (technikum)

3

20

30

 

b)  Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych (dane na rok szkolny):

Partner

nazwa

ilość grup

ilość uczniów ogółem

ilość godzin w roku szkolnym/grupę

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

Język angielski

1

10

25

Matematyka

1

10

25

Język polski

1

10

25

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Matematyka (technikum)

2

24

25

Język angielski (technikum)

2

20

25

Język polski (technikum)

2

16

25

Geografia (technikum)

2

20

25

 

c) Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe (dane na rok szkolny) – w ZS nr 2 - 4 kursy dotyczą całości projektu, czyli 2 lat, a nie 1 roku szkolnego:

Partner

nazwa

ilość grup

ilość uczniów ogółem

ilość godzin w roku szkolnym/grupę

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

Grafika komputerowa

2

20

60

Sieci komputerowe (2013/2014)

1

10

60

Techniki multimedialne (2013/2014)

1

10

60

Systemy sieciowe (2014/2015)

1

10

60

Swish-tworzenie stron www w technologii flash

1

10

60

Tworzenie aplikacji internetowych (2014/2015)

1

10

60

Kurs uzyskania certyfikatu SEP

2

20

60

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel (zasadnicza szkoła zawodowa)

1

15

60

Kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa)

2

20

60

Kurs obsługi wózka widłowego (technikum)

3

30

65

Kurs brukarza (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa)

2

20

60

Mała księgowość z obsługą kas fiskalnych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa)

2

20

60

Kurs prawa jazdy kat.B (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa)

4

40

30h/grupę + 30 h/osobę (jazdy)

 

d) Letnie programy stażowe – (dane na całość projektu - 2 lata)

 

Partner

ilość uczniów

ilość godzin

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

50 (można podzielić na lata szkolne: 25 os. + 25 os. lub inaczej)

150 (min.4 tygodnie)

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

195 (można podzielić na lata szkolne: np. 97 os. + 98 os.)

150 (min. 4 tygodnie)

 

 

e) Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne (dane na całość projektu – 2 lata):

 

Partner

Ilość uczniów/ilość h na osobę

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

100

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

390

 

3. Udział w indywidualnych spotkaniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczony jest dla uczniów, którzy skorzystają z jakiejkolwiek formy wsparcia, wymienionej w pkt. a) – d).

 

 

 

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

a)      zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

b)      wypełnienie i złożenie Karty zgłoszeniowej dostępnej w sekretariatach szkół i u poszczególnych Koordynatorów szkolnych i wychowawców klas,

c)      zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z Koordynatorów szkolnych i Asystenta projektu w poszczególnych szkołach. Komisja Rekrutacyjna dokonywać będzie konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

§ 5

Zasady rekrutacji Uczestników Projektu

 

1. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na początku każdego semestru. Terminy rekrutacji w każdej ze szkół są następujące:

 • 01.06.2013 – 24.06.2013 (kwalifikacja max do 30.06.2013r.)
 • 01.09.2013 – 27.09.2013 (kwalifikacja max do 30.09.2013r.)
 • 01.06.2014 – 27.06.2014 (kwalifikacja max do 30.06.2014r.)
 • 01.09.2014 – 26.09.2014 (kwalifikacja max do 30.09.2014r.)

2. Kwalifikacja Uczestników projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powstałą w każdej ze szkół objętych wsparciem.

3. Uczeń, chcąc wziąć udział w projekcie złożyć musi wypełnioną Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami, w której określi jaką formą wsparcia w ramach projektu jest zainteresowany. W przypadku uczniów niepełnoletnich, Karta zgłoszeniowa powinna zostać podpisana przez prawnego opiekuna ucznia.

4. Integralną część karty zgłoszeniowej stanowią:

 • oświadczenie o ocenach bądź średniej ocen wraz z opinią podpisane przez wychowawcę/nauczyciela
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Jeden uczeń skorzystać może z więcej niż 1 formy wsparcia oraz może kilkukrotnie brać udział w rekrutacjach, jednak ostateczna kwalifikacja do poszczególnych form oparta jest o kryteria pierwszeństwa.

5.  Kryteria pierwszeństwa udziału w poszczególnych zajęciach, brane pod uwagę na etapie rekrutacji są następujące:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i przygotowujące do matury: średnia ocen z poszczególnych przedmiotów, w ramach których uczestnik chce otrzymać wsparcie; opinia pedagogów (nauczycieli poszczególnych przedmiotów) dotycząca ewentualnych problemów w nauce z danego przedmiotu, jego postępów itp. ; pierwszeństwo mają osoby o niskiej średniej, mające problemy w nauce z danego przedmiotu;
 • zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, staże: frekwencja w ramach lekcji oraz zachowanie; w pierwszej kolejności kierowane będą osoby posiadające wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję; aby uczestniczyć w zajęciach z obsługi wózków widłowych, prawa jazdy i prowadzących do uzyskania certyfikatu SEP – warunkiem jest ukończenie 18 lat.

6. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę:

 • kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych
 • kryteria pierwszeństwa udziału w projekcie wymienione w § 5 pkt 5

7. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.

8. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów określonych w § 5 pkt 5.

9. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem realizacji wsparcia lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin przypadających na 1 uczestnika nie przekracza 30 % ogólnej liczby godzin wsparcia).

10. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia (przykład: w przypadku rezygnacji osoby z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba na liście rezerwowej, zainteresowana tą formą wsparcia).

11. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w szkołach.

12. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

 

§ 6

Zasady uczestnictwa w Projekcie – Prawa i obowiązki uczestników projektu

 

1. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają obowiązek:

a)      przestrzegania niniejszego Regulaminu

b)      podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie

c)      regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu

d)     rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć

e)      poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7.

 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu, uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe – z inną grupą.

3. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:

a)      zdrowotnych

b)      innych – wyjaśnienie okoliczności i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.

4. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się z koniecznością wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia przez jego rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku braku usprawiedliwienia – skreśleniem z listy uczestników Projektu.

5. Uczestnicy projektu otrzymają wizualizowane materiały piśmiennicze (długopis, notatnik).

6. Uczestnikom zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przekazane zostaną niezbędne materiały dydaktyczne.

7. W trakcie zajęć w szkole świadczony uczniom będzie drobny poczęstunek (napoje, kanapki, ciastka, owoce itp.).

8.Uczniom uczestniczącym w stażach przysługuje zwrot kosztów dojazdów. Koszty ponoszone przez Uczestników powinny być dokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) za jeden dzień udziału w projekcie. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych np. tygodniowych, miesięcznych wskazane jest, aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy (cena biletu: ilość dni ważności biletu = ilość dni szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestnika stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika).

9.Zwrot kosztów dojazdów jest wypłacany po zakończeniu udziału w projekcie, najpóźniej do dnia 30.06.2015 r. (zakończenie realizacji projektu).

 

 

§ 7

Zasady monitoringu

1.  Na każdych zajęciach w ramach projektu obowiązywać będą dzienniki zajęć z listami obecności, gdzie odnotowywane będą obecności uczestników.

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie.

3. Uczestnicy zobowiązani są informować Koordynatorów szkolnych o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania).

4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

 

§ 8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym  przez Organizatora.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Beneficjent projektu.

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W przypadku zmiany ww. wytycznych LECHAA CONSULTING Sp. z o. o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.06.2013 r.