UWAGA UCZNIOWIE!

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach projektu „Nauka-Praktyka Sukces” na rok szkolny 2013/14.

Możecie wybrać następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z matematyki, języka polskiego i angielskiego (uczniowie  klas - I, II i III).
  • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i angielskiego.
  • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia:
  • -

 grafika komputerowa (2 grupy),

    

 

   -

 sieci komputerowe, 

   -

 techniki multimedialne, 

   -

 Swish – tworzenie stron www w technologii flash,

    

 

   -

 kurs uzyskania certyfikatu SEP

 

 • Indywidualne doradztwo edukacyjno -  zawodowe dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 4 godz.
 • Płatny miesięczny staż dla kolejnych 18 uczniów w okresie wakacji 2014 r.

Zasady rekrutacji:

 • Uczeń, chcąc wziąć udział w projekcie, musi złożyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami, w której określi jaką formą wsparcia w ramach projektu jest zainteresowany. W przypadku uczniów niepełnoletnich, Karta zgłoszeniowa powinna zostać podpisana przez prawnego opiekuna ucznia.
 • Karty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce projektu, w bibliotece szkolnej u koordynatora szkolnego (Krystyna Miętek) oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 • Jeden uczeń skorzystać może z więcej niż 1 formy wsparcia oraz może kilkukrotnie brać udział w rekrutacjach, jednak ostateczna kwalifikacja do poszczególnych form oparta jest o kryteria pierwszeństwa.
 • Kryteria pierwszeństwa udziału w poszczególnych zajęciach, brane pod uwagę na etapie rekrutacji i są następujące:
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i przygotowujące do maturyśrednia ocen z poszczególnych przedmiotów, w ramach których uczestnik chce otrzymać wsparcie; opinia pedagogów (nauczycieli poszczególnych przedmiotów) dotycząca ewentualnych problemów w nauce z danego przedmiotu -  pierwszeństwo mają osoby o niskiej średniej, mające problemy w nauce z danego przedmiotu;
 • pozalekcyjne zajęcia dodatkowe i staże wakacyjnefrekwencja w ramach lekcji oraz zachowanie - w pierwszej kolejności kierowane będą osoby posiadające wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję;
 •  aby uczestniczyć w zajęciach prowadzących do uzyskania certyfikatu SEP - warunkiem jest ukończenie 18 lat.
 • Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę: kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych  oraz kryteria pierwszeństwa udziału w projekcie wymienione powyżej.

  W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.